Weryfikacja BIOODPADÓW w kompostownikach!

Szanowni Mieszkańcy!

Mija już pół roku od czasu, kiedy wszyscy mamy obowiązek gromadzić odpady komunalne w sposób selektywny – w tym również bioodpady. Przypominamy, że odpady biodegradowalne zbieramy w brązowych workach/pojemnikach lub kompostujemy w przydomowych kompostownikach. Możliwość kompostowania bioodpadów mają wyłącznie właściciele nieruchomości zabudowy jednorodzinnej. W przypadku zadeklarowania takiego sposobu zagospodarowania bioodpadów zwolnieni są wówczas w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadszedł czas, aby sprawdzić jak Mieszkańcy radzą sobie z bioodpadami.

W związku z tym informujemy, że z dniem 1 września br. będziemy odwiedzać Państwa nieruchomości i weryfikować informacje zawarte w złożonych deklaracjach. Dokonywać będą tego pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel kontrolowanej nieruchomości:

  • nie posiada kompostownika przydomowego,

  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

  • lub uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności zdeklarowanej informacji ze stanem faktycznym,

w drodze decyzji Prezydenta Miasta utraci prawo do zwolnienia z części opłaty.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do częściowego zwolnienia z opłaty stała się ostateczna. Jednocześnie możliwość zwolnienia wymagać będzie złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

from Słupsk https://ift.tt/32BatYS
via Wiadomości Słupsk

Reklama

Spotkanie z słupszczanką – niezwykła historia i ciekawe losy

Kilka dni temu, Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydentka Miasta Słupska spotkała się ze wspaniałą kobietą, Panią Heleną Stypułkowską, która swoją siłą, energią i pamięcią oraz niezwykłą zdolnością do opowiadania, mogłaby podzielić się z całą masą ludzi.

Inspiracją do organizacji spotkania były rozmowy prowadzone przy okazji otwarcia ronda im. Haliny Jastrzębskiej, kiedy to okazało się, że rodzina patronki ronda oraz Pani Heleny zna się od 4 pokoleń, a w dodatku historia Pani Stypułkowskiej oraz jej drogi do Słupska była niezwykle ciekawa.

Pani Helena Stypułkowska, elegancka, stanowcza i konkretna kobieta, która potrafi nie tylko postawić sprawę „po męsku”, ale też kochać, jak kobieta tylko potrafi. O swoim mężu, Panu Henryku, opowiadała z wielką miłością i tęsknotą. Zobaczyła go w oknie, był bratem sprzedawcy w sklepie, do którego chodziła, i pokochała go. Spotkali się kilka razy i zaraz zostali małżeństwem. Jak sama mówiła w trakcie spotkania z Panią Prezydent „to była miłość na całe życie, od pierwszego wejrzenia”.

Później ich wspólne losy z Warszawy przeniosły się do naszego miasta. Przeżyli wspólnie 60 lat, i jak mówiła Pani Helena, to był po prostu dobry człowiek. Dobry dla niej i dla ludzi, którzy do dziś go wspominają…

Pani Helena opowiadała o swoich latach młodości, które mimo ciężkich lat wojny wspomina z sentymentem. Chodziła do warszawskiego gimnazjum przy ul. Złotej, wielokrotnie dzięki sprytowi, odwadze i umiejętnemu reagowaniu na bieżące wydarzenia unikała niebezpiecznych konsekwencji spotkań z okupantami. Podczas rozmów z Panią Prezydent podkreślała, jak świat się zmienił, jak dziś zwykłe czynności wydają się proste, a kiedyś były wręcz heroiczne. Dzisiaj historia o przemycie masła wydawać mogłaby się nierealna, ale tak było w latach młodości Pani Heleny – trzeba było ukrywać je pod podwójnym dnem, inaczej groziło wiele niedobrego w przypadku rewizji…
Pani Helena nadal pamięta piękne wiersze z tamtych lat, trudy życia, ale i solidarność międzyludzką. Mówi, że ma wrażenie, iż wszyscy byli dla siebie bardziej przyjaźni i chciałaby by kiedyś też tak znowu było…

Dziś cieszy się szczęściem swoim i swoich dzieci oraz wnuków i prawnuków. Dzięki Pani Helenie i Panu Henrykowi kolejni słupszczanie pojawiają się w naszym mieście. Wyjeżdżają i wracają z żonami, partnerkami, mężami, partnerami. Tu rodzą się ich dzieci, a potem witają razem wnuki i prawnuki.

Pani Helena uwielbia święta, które nadal przygotowuje sama – dla ponad 20 osób. Najbardziej lubi barszcz z uszkami i pierogi z makiem. To moment, w którym, jak podkreśla, „wszyscy jej najbliżsi są z nią jednocześnie i gwar rozmów oraz uśmiech nieprzerwanie gości na ich twarzach”, a to dla niej największa radość.

Dziękujemy serdecznie za wizytę i życzymy jeszcze wielu cudownych chwil.

 

from Słupsk https://ift.tt/3jjVpWl
via Wiadomości Słupsk

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych i psychodietetycznych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku realizuje program „Opieka Wytchnieniowa” i szukamy osób, które chciałyby skorzystać z usług psychodietycznych i rehabilitacyjnych.

Z założenia mają być one świadczone w miejscach zamieszkania w godzinach indywidualnie dostosowywanych ze specjalistami. Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, które są całkowicie niesamodzielne. Warunkiem skorzystania z usługi jest złożenie i dostarczenie do Działu Analiz i Projektów wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz karty pomiaru niezależności, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka (dokumenty w załączeniu). Łącznie zrealizujemy 30 godzin usługi psychodietetycznej i 100 godzin rehabilitacji (wymiennie w zależności od potrzeb).

W razie pytań, prosimy o kontakt z Działem Analiz i Projektów (tel. 59 814 28 14). e-mail: karolina.demuth@onet.pl

Przypomnijmy, że powyższe usługi są realizowane w ramach przeprowadzonego naboru wniosków przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020″ i są finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Karta oceny stanu dziecka osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (word 118 KB)

 

from Słupsk https://ift.tt/31xntj6
via Wiadomości Słupsk

„V Biegu przełajowy im. chor. szt. Tadeusza Kloskowskiego”

„W związku z organizacją „V Biegu przełajowego im. chor. szt. Tadeusza Kloskowskiego” przy Kościele pw. Św.Jana Kantego w Słupsku przez Fundację Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” zwracamy się z prośbą o upowszechnienie informacji i przyłączenie się do akcji zbierania środków higieny osobistej i bielizny dla Bezdomnych z subregionu słupskiego.

Akcja polega na napełnianiu kartoników różnymi rzeczami, kosmetykami męskimi (szampony, pianki do golenia, mydła, dezodoranty, wody po goleniu, skarpety, slipy, koszulki, itp.). Kartoniki można odebrać z Fundacji przy ul. Gdyńskiej 24/1, po wcześniejszym umówieniu się: GSM 602759892. Istnieje możliwość dowiezienia kartonika przez Fundację.

Kartoniki napełniamy do dnia 05.09.2020, czyli do dnia biegu i przynosimy bezpośrednio na bieg w godz. działania biura zawodów, tj.: od 09.00 do 13.00. Istnieje odbioru przez Fundację zebranych środków, kontakt jw.
Zapraszamy do akcji.

Pozdrawiam,
Dariusz Kloskowski
Prezes Fundacji Sub ventum”

from Słupsk https://ift.tt/2D1Ol1a
via Wiadomości Słupsk

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!

PRZYPOMINAMY o OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW przez wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska!

Informujemy Państwa, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Mieście Słupsku oraz sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).

Od 1 marca 2020 r. wszyscy właściciele nieruchomości zarówno zamieszkałych, jak i niezamieszkałych muszą segregować odpady.

Z uwagi na fakt, iż Miasto otrzymuje sygnały o podrzucaniu nieczystości do miejskich stacji selektywnego zbierania odpadów przypominam, iż stanowią one system wspomagający gospodarkę odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych i nie mogą być miejscem gromadzenia odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości niezamieszkałych. Należy pamiętać, że „stacyjka miejska” jest ogólnodostępna, ale w świetle obecnych przepisów, każda nieruchomość musi posiadać własne pojemniki do segregacji odpadów komunalnych.

Miasto prowadzi szereg działań zmierzających do uszczelnienia „systemu odpadowego”. W tym celu w najbliższym czasie pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wraz ze Strażą Miejską przeprowadzą kontrole w zakresie wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązku utrzymania czystości i porządku wynikające z zapisów:

  • art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.);

  • uchwały nr XIII/247/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy oraz w regulaminie utrzymania czystości i porządku podlega karze grzywny.

WAŻNE!

Podczas kontroli właściciele nieruchomości niezamieszkałych winni również okazać umowę na świadczenie usług odbioru odpadów oraz dowód uiszczenia opłaty dla tego przedsiębiorcy.

from Słupsk https://ift.tt/3lmcFvX
via Wiadomości Słupsk