Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

Szanowni Państwo, do 17 czerwca 2020 roku organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne mogą zgłaszać kandydatów do wyróżnień Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie „Pomorskie dla Seniora”. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

  • Zwyczajny–Niezwyczajny Senior,
  • Pracodawca Przyjazny Seniorom,
  • Przyjaciel Seniora.

Ostatnia z kategorii to okazja, by uhonorować także osoby niosące bezinteresowną pomoc w czasie izolacji społecznej w ostatnich miesiącach.

W Konkursie mogą uczestniczyć:

  1. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior”: osoby w wieku 60 lat i więcej, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
  2. W kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom”: pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.
  3. W kategorii Przyjaciel Seniora”: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w konkursie jest nadesłanie w terminie do 17 czerwca 2020 r. czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawierającego zgodę na udział w konkursie, dane kandydata, opis działalności, uzasadnienie kandydatury (maksymalnie 1 strona formatu A4).

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

  • jednostki samorządu terytorialnego z terenu Województwa Pomorskiego,
  • organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z Województwa Pomorskiego,
  • osoby fizyczne – mieszkańcy Województwa Pomorskiego.

Każdy z wyżej wskazanych podmiotów może zgłosić po jednym kandydacie w każdej kategorii.

Link do informacji o Konkursie na stronie internetowej Województwa Pomorskiego.

Zapraszamy do udziału w konkursie !

from Słupsk https://ift.tt/3cc0wUQ
via Wiadomości Słupsk

Reklama

Wspólnie dbajmy o estetykę Naszego Miasta! Pamiętajmy o PSZOK-u!

Szanowni Mieszkańcy !

Niewątpliwie – przyszła wiosna!
Porządkujecie swoje ogrody? podwórka? strychy i piwnice?
Z pewnością…
Przy tej okazji przypominamy – wszystkie odpady gromadzimy selektywnie oraz korzystamy z PSZOK-ów!

Na terenie Miasta Słupska znajdują się dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), tj.: przy ulicy Bałtyckiej 11 A oraz Szczecińskiej 112.

Mieszkańcy w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą przekazywać tam w każdej ilości niżej wymienione odpady:
-papier i tektura,
-szkło,
-metale i tworzywa sztuczne;
-odpady zielone,
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
-meble i inne odpady wielkogabarytowe;
-przeterminowane leki;
-zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe;
-odzież i tekstylia;
-chemikalia (odpady farb, lakierów, środków ochrony roślin),

a także w ograniczonej ilości odpady takie jak:
-zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – w ilości 8 sztuk na posiadacza pojazdu na rok;
-odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z samodzielnie prowadzonych drobnych prac remontowych, niewymagających pozwolenia na budowę zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót) – w ilości 1m3/na nieruchomość zamieszkałą na rok.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach 07.00-15.00.
W przypadku wytworzenia przez Mieszkańca odpadów remontowo – budowlanych w ilości przekraczającej 1 m3 w celu pozbycia się ich należy przekazać je uprawnionemu podmiotowi, poprzez zakup usługi ich odbioru i zagospodarowania oraz gromadząc w specjalnym kontenerze lub worku jutowym typu „big-bag”. Nie powinny one trafiać w miejsca, na ten cel nieprzeznaczone i zanieczyszczać Nasze Miasto.

W ostatnim czasie, niemal codziennie do Urzędu wpływają informacje w sprawie zanieczyszczenia nie tylko miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, ale również placów, parków, terenów zielonych i leśnych przylegających do ścieżek spacerowych. Tereny te są zanieczyszczane odpadami remontowo – budowlanym, opakowaniowymi, wielkogabarytowymi, odzieżą czy oponami.

Zobaczcie!

Wspólnie sprawmy, aby Nasze Miasto było czyste i zadbane!

from Słupsk https://ift.tt/2TTJ94S
via Wiadomości Słupsk

Dzień Działacza Kultury

Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Działacza Kultury Pani Krystyna Danilecka -Wojewódzka Prezydentka Miasta Słupska składa najserdeczniejsze życzenia Ludziom Kultury.

… a człowiek pracujący rękoma, umysłem i sercem to artysta” (Lois Nizer)

   Spośród bardzo wielu dziedzin życia człowieka kultura jest swego rodzaju portalem, który może przenieść nas do każdego momentu w dziejach ludzkości, a także do każdego miejsca na ziemi. Bo kultura nie zna granic w czasie i przestrzeni. Istnieje pamięć, dorobek, wytwór. To dzięki ludziom kultury najwspanialsze emocje kwitną w naszych sercach, czasami wzbudzają mroczną część natury ludzkiej, ale zawsze i niezmiennie od tysięcy lat – oddziałują intensywnie i w jakiejś części, nawet malutkiej, zmieniają nasze nastawienie. Bo spotkanie z kulturą to moment, który generuje przeżycie, a potem, nic nie jest już takie same.

   Dzięki twórczości muzyków, pisarzy, myślicieli, malarzy, ludzi szeroko rozumianej sztuki, tej tradycyjnej, ale i tej współczesnej, nasze życie staje się bogatsze, pełniejsze, ciekawsze. Szukamy w różnych przejawach kultury odpowiedzi na kluczowe pytania: o nasze istnienie, cel w życiu, o to, kim jesteśmy, a czasem nawet tego, czego tak naprawdę chcemy. Nie są to łatwe pytania, a odpowiedzi tym bardziej nie zawierają prostych tez. Jednak warto szukać, pytać, przeżywać i podziwiać.

   Z okazji Dnia Działacza Kultury składam serdeczne podziękowania za Waszą inwencję twórczą, dostarczanie nam możliwości przeżywania pięknych emocji i niezwykłych wydarzeń, za to, że dzięki Wam jesteśmy jakby trochę lepszymi ludźmi. Wrażliwość i namysł, które często prowokują dokonania ludzi kultury to wartość nieoceniona. Życzę Wam wszystkim, abyście dzielili się swoimi talentami, zdolnościami i emocjami jak najczęściej.

                                                                                Krystyna Danilecka – Wojewódzka
Prezydentka Miasta Słupska

                                                                                           

from Słupsk https://ift.tt/2ZJlyrg
via Wiadomości Słupsk

Zapraszamy do konsultacji społecznych

Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw skwerowi i skrzyżowaniom:

1. Konsultacje Społeczne dotyczące propozycji nadania nazwy „Im. Jana Dydaka” skwerowi u zbiegu ulic Ogrodowej i Sygietyńskiego w Słupsku
http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/4274.html
2.Konsultacje Społeczne dotyczące propozycji nadania nazwy „Kolejarzy Słupskich” skrzyżowaniu o ruchu okrężnym w Słupsku
http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/4276.html
3. Konsultacje Społeczne dotyczące propozycji nadania nazwy „Haliny Jastrzębskiej” skrzyżowaniu o ruchu okrężnym w Słupsku
http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/4277.html

Konsultacje będą trwały od 2 czerwca 2020r. do 22 czerwca 2020r.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi  za pomocą formularza konsultacyjnego, który należy wypełnić i przekazać do Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku.

from Słupsk https://ift.tt/3epNRPu
via Wiadomości Słupsk

Wznowienie działalności Punktu TAMA

Od dnia 01 czerwca 2020 roku wznowione zostanie udzielanie osobistych porad indywidualnych w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie TAMA. Przywrócone zostanie również funkcjonowanie grupy wsparcia. Przyjęcia do Punktu odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, pod nr tel. 59 841 40 46, czynnym w godzinach pracy Punktu.

W Punkcie TAMA w Słupsku, przy ul. Jana Pawła II 1 VI p. pok. 604, prowadzone będą:
1. dyżury interwencyjne:
poniedziałek-piątek:  godz. 16.00 – 20.00
sobota:  godz. 10.00 – 14.00

2. grupy wsparcia:
poniedziałki i czwartki:  godz. 17.00 – 20.00

3. dyżury psychologa:
środy:  godz. 17.00 – 20.00

4. dyżury prawnika:
wtorki i piątki:  godz. 16.00 – 20.00

Do dnia 01 czerwca br. w Punkcie TAMA nadal udzielane będą porady telefoniczne, w niżej podanych dniach i godzinach:
1. dyżury wspierające:
– piątek                                godz. 16.00 – 20.00
– sobota                              godz. 10.00 – 14.00

2. dyżur prawnika:
piątek                                  godz. 16.00 – 20.00

Nr telefonu do Punktu TAMA: 59 841 40 46

Wszelkie zmiany dot. udzielanego wsparcia psychologicznego na terenie naszego miasta zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku www. slupsk.pl. pod adresem: https://ift.tt/2w4DFvt
Prosimy o zapoznawanie się z informacjami publikowanymi na stronie miejskiej.

from Słupsk https://ift.tt/3gvoRbk
via Wiadomości Słupsk