ZSI dołączył do ogólnoświatowego projektu – Folding@home

Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku przystąpił do ogólnoświatowego projektu Folding@home (Folding at home), który wykorzystuje moc obliczeniową komputerów do odkrycia skutecznych leków do walki z Covid-19. W ramach projektu ZSI w Słupsku przekazuje swoje zasoby komputerowe do badań Covid-19, wykorzystując do tego celu moc obliczeniową procesorów i kart graficznych z 18 szkolnych stanowisk komputerowych. Nad […]

Źródło

from Słupsk – Wiadomości lokalne, informacje, wydarzenia https://ift.tt/2UTS1XY
via 10minut TV – Wiadomości Słupsk

Reklama

Paliwa będą jeszcze tańsze

Ceny paliw na stacjach benzynowych już dawno nie były tak niskie, a wiele wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach jeszcze się obniżą. Według Adama Czyżewskiego, głównego ekonomisty PKN Orlen, dalszy spadek cen jest nieunikniony. Wśród przyczyn tej sytuacji Czyżewski wymienia pandemię koronawirusa, powodującą ograniczenie popytu na paliwa oraz brak porozumienia między największymi producentami paliw […]

Źródło

from Słupsk – Wiadomości lokalne, informacje, wydarzenia https://ift.tt/39xuX6m
via 10minut TV – Wiadomości Słupsk

REKRUTACJA DO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU

Szanowni Państwo!

W dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku odbędzie się rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Słupsk na rok 2020/2021 obejmująca opiekę nad małym dzieckiem od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Do żłobka mogą być przyjęte dzieci, które:

– nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka,

– ukończyły 20 tydzień życia i nie skończyły 3 lat (liczy się rok urodzenia).

Rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w 2018, 2019 i 2020 roku i odbywa się w następujących placówkach:

  • Żłobek Nr 1 ul. Gen. Andersa 4 (tel 59 842 67 49),

  • Żłobek Nr 2 ul. 3- go Maja 78 (tel. 59 842 67 22),

  • Żłobek Nr 3 ul. Łukasiewicza 4 (tel. 59 842 67 67).

Warunki przyjęcia dziecka do żłobka

Zgodnie z Uchwałą XLIX/671/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej „Zespół Żłobków Miejskich” w Słupsku przyjęto warunki przyjmowania dzieci:

1. Karta zgłoszenia dziecka do żłobka będzie dostępna od 01.04.2020r. na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich http://zlobkislupsk.mojbip.pl.

Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka składamy:

1) elektronicznie przez platformę ePUAP (nazwa skrzynki ePUAP Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku: Zskład_ESP),

2) pocztą na adres: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupsk

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do żłobka należy przesłać w terminie w wersji papierowej (pocztą) lub w wersji elektronicznej (ePUAP) od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Informację o dzieciach przyjętych do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku na rok 2020/2021 będzie można uzyskać począwszy od 20 maja 2020 roku osobiście w wybranym żłobku. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, którzy kartę zgłoszenia dziecka do żłobka złożą przez platformę e-puap, tą samą drogą zostaną powiadomieni o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do żłobka.

Karty złożone po terminie naboru będą przyjmowane na listę rezerwową.

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka (kliknij aby pobrać)

2. Dokumenty, które określają kryteria i punkty rekrutacyjne przyjęcia dziecka do żłobka:

Kryteria podstawowe
1. Zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/ rodzicami (opiekunem prawnym) na terenie Miasta Słupska. Wartość punktowa: 20.

Dokument potwierdzający daną sytuację: kopia pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym właściwym dla Miasta Słupska opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego właściwego dla Miasta Słupska lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO). W przypadku osób niepodlegających obowiązkowi składania zeznania podatkowego podstawą przyznania punktów jest oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkaniu wraz z dzieckiem na terenie miasta Słupsk i niepodleganiu obowiązkowi składania zeznania podatkowego.

2. Dziecko rodzica/ rodziców pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym:
a) dwoje rodziców pracuje/ uczy się
b) samotny rodzic uczy się/ pracuje

Wartość punktowa: 20

Dokument potwierdzający daną sytuację:

– zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie i wymiar czasu pracy,
– zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzający naukę w systemie dziennym
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający aktywność zawodową”

Kryteria dodatkowe
1. Trudna sytuacja socjalna-bytowa rodzica/ rodziców/ opiekunów prawnych, w tym osoba samotnie wychowująca dziecko. Wartość punktowa: 30

Dokument potwierdzający daną sytuację:

– decyzja MOPR o korzystaniu z pomocy lub inny dokument potwierdzający sytuację bytową,
– wyrok sądu rodzinnego o wysokości alimentów dla dziecka samotnego rodzica lub zaświadczenie z USC potwierdzające aktualny stan cywilny (np. skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
– wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji.

2. Trudna sytuacja zdrowotna rodzica/rodziców/ opiekunów prawnych wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wartość punktowa: 10

Dokument potwierdzający daną sytuację: orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub równoważny stopień niepełnosprawności

3. Rodzina zastępcza. Wartość punktowa: 10

Dokument potwierdzający daną sytuację:

– postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub
– zaświadczenie z MOPR o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej

4. Dzieci z rodzin wielodzietnych – troje i więcej dzieci. Wartość punktowa: po 5 punktów za każde dziecko.

Dokument potwierdzający daną sytuację: kserokopie aktów urodzenia (oryginały do wglądu i potwierdzenia).

Terminy rekrutacji do żłobków:

  1. od 1 – 30 kwietnia 2020 roku

Składanie przez rodziców/ opiekunów prawnych „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” dla dzieci po raz pierwszy do Żłobka listownie lub przez platformę ePUAP. Wraz z „Kartą zgłoszenia dziecka do żłobka” rodzice/ opiekunowie prawni składają wymagającą dokumentację.

2. od 01 – 15 maja 2020 roku

Weryfikacja „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” i wymaganej dokumentacji przez komisję rekrutacyjną powołaną zarządzeniem Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich.

3. od 20 – 30 maja 2020 roku

Przekazywanie telefonicznie rodzicom/ opiekunom prawnym informacji o dzieciach przyjętych do Zespołu Żłobków Miejskich.

4. od 1– 30 czerwca 2020 roku

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica woli przyjęcia do Żłobka dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji. Brak potwierdzenia przez rodzica w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją przydzielonego miejsca dla dziecka.

W związku z zaistniałą sytuacją i niemożnością otrzymania zaświadczenia od pracodawcy, brakujące dokumenty można będzie dostarczyć w terminie od 04-08.05.2020 r. do siedziby Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4.

from Słupsk https://ift.tt/2UHnwEo
via Wiadomości Słupsk

KOMUNIKAT 2 PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku na podstawie:

– ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

– rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433),

– rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020 r., poz. 491),

– rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2020 r., poz. 534)

a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb informuje:

1. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w siedzibie jednostki.

2. Od dnia 30.03.2020 r. wznawia się posiedzenia składów orzekających z zastrzeżeniem orzekania bez udziału osób zainteresowanych na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej o ile jest ona wystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

3. Informacje o terminach posiedzeń składów orzekających przekazywane będą za pomocą poczty polskiej i/lub telefonicznie w uzasadnionych przypadkach.

4. Wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej osób uprawnionych.

5. Wstrzymuje się wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych do odwołania. O nowym terminie osoby będą powiadamiane pisemnie lub telefonicznie.

6. Osoby zainteresowane chcący złożyć:

– wnioski dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

– odwołania od orzeczeń,

– wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,

– uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej,

– uzupełnianie braków formalnych we wnioskach wykonywali obowiązek listownie za pośrednictwem poczty.

Uprasza się jednocześnie o podawanie dodatkowych informacji kontaktowych: nr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

7. Uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej: pzdsoon@vp.pllub platformy e-PUAP.

8. Wszystkie sprawy, zapytania i podania należy przedkładać za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, pocztą elektroniczną: pzdsoon@vp.pllub ePUAP (informacje dostępne pod adresem: bip.zoon.slupsk.pl)

9. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku będzie funkcjonował w godzinach dotychczasowych tj. 7:30 –15:30. Numery telefonów: 59 842 08 95,59 842 69 63, 59 840 20 98.

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników Zespołu proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń prosząc jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Z uszanowaniem

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

from Słupsk https://ift.tt/2ULzH34
via Wiadomości Słupsk