Ruszają prace odtworzeniowe baszty obronnej i budynku przymurnego

Wkrótce rozpoczną się prace związane z odtworzeniem baszty obronnej i budynku przymurnego, które stanowią element średniowiecznych obwarowań miejskich. Znajdują się one przy Słupi za Miejską Biblioteką Publiczną i blokiem mieszkalnym przy ul. Grodzkiej 1a.

Średniowieczne obiekty zostaną odbudowane i zaadaptowane na potrzeby Centru Współpracy Międzypokoleniowej i Streetworkingu. Zakres robót budowlanych obejmować będzie rekonstrukcję średniowiecznej baszty w formie obiektu trzykondygnacyjnego z dachem stożkowym krytym dachówką ceramiczną. Elewacja baszty odtworzona zostanie z cegły historycznej, o wymiarach zgodnych z oryginalną, używaną do budowy tego typu obiektów na początku XV wieku. Zakres robót budowlanych obejmował będzie także częściową rozbiórkę istniejącej zabudowy przymurnej i wybudowanie budynku w konstrukcji ryglowej, z tak zwanego muru pruskiego, o trzech kondygnacjach i dachu dwuspadzistym. W budynku znajdą się pomieszczenia przeznaczone do realizacji nowych funkcji społecznych, edukacyjnych oraz wypoczynkowych. Parter zostanie przystosowany do potrzeb pasjonatów historii. W pomieszczeniach prowadzone będą zajęcia rzemiosła historycznego. Na pierwszym piętrze zlokalizowana zostanie placówka wsparcia dziennego oraz przestrzeń dla streetworkerów pracujących w obszarze rewitalizacji, a na poddasza prowadzona będzie działalność skierowana do osób starszych. Zajęcia prowadzone w centrum seniora, będą wpływały na aktywizację społeczną osób starszych i rozwój ich zainteresowań. Oprócz tego w obiekcie znajdzie się sala wykładowo-ekspozycyjna oraz pomieszczenia biurowe. Odtworzone obiekty zostaną podświetlone od strony Słupi i ulicy.

W odtworzonych budynkach realizowane będą działania aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz budujące lokalną tożsamość.

Odbudowa baszty obronnej i budynku przymurnego jest częścią planu przywrócenia terenów nadrzecznych miastu poprzez utworzenie w mieście „Bulwarów rzeki Słupi”. Główne założenie przedsięwzięcia dotyczy stworzenia bezkolizyjnego połączenia komunikacyjnego pieszo-rowerowo na odcinku od Lasku Północnego do Mostu Czołowego, zapewnienia ciągłości i spójności wizerunkowej, architektonicznej i materiałowej na obszarze bulwarów, wykreowanie nadrzecznych przestrzeni publicznych o zróżnicowanym charakterze, a także rozwój strefy przyrzecznej oraz pasa terenów przyległych powiązanych z rzeką w sensie przyrodniczym, funkcjonalnym i kulturowym.

Inwestycja ma wymiar historyczny poprzez odtworzenie części dawnych murów miejskich wraz z basztą, oraz zabudowy przymurnej.

Zaprojektowane obiekty uzupełnią istniejące historyczne i architektoniczne zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie dawnego kościoła klasztornego Sióstr Norbertanek pw. św. Mikołaja, pełniącego aktualnie siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dokumentacja projektowa opracowana została w ramach modelowej rewitalizacji miast.

Odtworzenie baszty obronnej i budynku przymurnego wykonywane są w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” w ramach poddziałania 8.1.2 RPO WP 2014-2020.

from Słupsk https://ift.tt/2S5NtMx
via Wiadomości Słupsk

Reklama

Czym jest koronawirus i jak się przed nim chronić?

Od kilku tygodni w mediach mówi się o koronawirusie, który rozprzestrzenia się w Chinach i w krajach europejskich. Najbardziej zagrożonym rejonem, gdzie występuje koronawirus jest południowo-wschodnia Azja (Chiny, Tajlandia, Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Singapur, Malezja, Wietnam).

Szanowny mieszkańcu!

Jeśli w ostatnim czasie podróżowałeś po ww. krajach Azji zwróć uwagę na swój stan zdrowia i w razie pojawienia się takich objawów jak:

-gorączka powyżej 380C,

-kaszel,

-trudności w oddychaniu,

-duszność.

Pilnie zgłoś się do izby przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Pamiętaj, że okres wylęgania koronawirusa może trwać do 14 dni. 

Jak uchronić się przed zakażeniem koronawirusem:

1. Myj często ręce i używaj środka dezynfekcyjnego na bazie alkoholu.

2. Noś maseczki jednorazowe.

4. Powstrzymuj się od kontaktów ze zwierzętami.

5. Unikaj osób, które przejawiają objawy grypopodobne.

6. W przypadku zaobserwowania typowych objawów – bezzwłocznie zgłoś się do izby przyjęć szpitala,

Szczegółowe informacje na temat koronawirusa, znajdują się na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego: strona główna GIS

from Słupsk https://ift.tt/2S6m0dv
via Wiadomości Słupsk

Przebudowa ulicy Piłsudskiego

Roboty budowlane prowadzone na ul. Piłsudskiego znacznie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę kolizyjnego skrzyżowania z ulicą Małcużyńskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, zmianę geometrii skrzyżowania z ulicą Chodkiewicza, poprawę widoczności na skrzyżowaniach z ulicami: Mikołaja Reja i Kadłubka oraz uspokojenie ruchu poprzez lokalne zawężenia pasów ruchu na wysokości projektowanych azyli na przejściach dla pieszych.

Zostaną zniesione bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Zaplanowano dodatkowe rozwiązania dla osób niedowidzących i niewidomych – przy krawędzi chodników na przejściach dla pieszych oraz peronów przystankowych zastosowany zostanie rząd płytek z wypustkami tzw. brajlowskich.

Niezwykle ważnym elementem dla poprawy bezpieczeństwa i uporządkowania ruchu będzie separacja różnych rodzajów ruchów poprzez oddzielenie ruchu pieszego (budowa chodników) od rowerowego (budowa ścieżki rowerowej) oraz drogowego (podniesienie standardów technicznych drogi) i włączenie ich w istniejącą już sieć ciągów komunikacyjnych w drodze wyższego rzędu (DK nr 21).

Wydzielenie drogi rowerowej wraz z wyznaczeniem przejazdów przez jezdnie pozwoli stworzyć bezpośrednie, bezpieczne i funkcjonalne połączenie istniejących i projektowanych osiedli mieszkaniowych i pozostałych terenów inwestycyjnych z węzłem rowerowym wchodzącym w skład budowanego ze środków RPO WP 2014-2020 węzła transportowego. Nawierzchnię ścieżki rowerowej zaprojektowano z betonu asfaltowego. W miejscu dojazdu do rond, skrzyżowania, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów zastosowana zostanie nawierzchnia Anti Skid, która tworzy nowoczesny i skuteczny system antypoślizgowy, system skracający drogę hamowania oraz system ograniczający rozwijanie na drodze nadmiernych prędkości. Będzie miało to bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zaplanowano demontaż istniejącego niespełniającego norm oświetlenia ulicznego i montaż nowego, energooszczędnego, zapewniającego właściwy i równomierny rozkład i natężenie światła dla wszystkich użytkowników. Dodatkowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa przejść dla pieszych zaprojektowano doświetlenie przejść w systemie IVS (Identyfikacja Widoczność Bezpieczeństwo) zapewniającym zwiększone bezpieczeństwo poprzez wprowadzenie specjalnego systemu optycznego i zastosowanie dodatkowego sygnalizatora ostrzegawczego 2x3W (pulsującego światła diodami LED). Słupy doświetlające przejścia zostaną wyposażone w żółte/pomarańczowe, pulsujące światła ostrzegawcze.

Przebudowa ul. Piłsudskiego, a przede wszystkim wymiana będącej w bardzo złym stanie nawierzchni jezdni oraz wyodrębnienie ciągu rowerowego i pieszego poza odbywający się na jezdni ruch pojazdów samochodowych, bez wątpienia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Biorąc pod uwagę fakt, iż ul. Piłsudskiego wraz z aktualnie realizowaną inwestycją przebudowy ul. Zaborowskiej oraz budową ul. Legionów i Polskich, stworzą spójną ramę komunikacyjną staną się alternatywnym połączeniem największego i wciąż rozwijającego się osiedla Niepodległości z centrum Słupska.

Wykonawcą robót drogowych jest firma Strabag Sp. z o. o. Wszystkie zaplanowane roboty, zgodnie z przyjętym harmonogramem, powinny zakończyć się w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2019. Wysokość dofinansowania z Funduszu wynosi 2.742.365,00 zł, co stanowi 50% kosztów inwestycji.

from Słupsk https://ift.tt/2tb3etf
via Wiadomości Słupsk

Słupsk z oficjalną nominacją na gospodarza mistrzostw Polski

W Centrum Olimpijskim w Warszawie wręczone zostały nominacje dla organizatorów tegorocznych mistrzostw Polski.
Jedną z nominacji otrzymał Słupsk, który będzie gospodarzem mistrzostw Polski U16. Odbędą się one na Stadionie 650-lecia przy ul. Madalińskiego pod koniec września. Nominację dla miasta z rąk prezesa PZLA Henryka Olszewskiego przyjmowali Rafał Szymański – pełnomocnik prezydenta miasta Słupska ds. sportu oraz Tomasz Czubak – przedstawiciel organizatora AML Słupsk. Przy wręczaniu obecny był także Grzegorz Lipiński – szef firmy słupskiej firmy Dom-Tel, mierzącej czas na większości zawodów lekkoatletycznych w Polsce.
Na spotkaniu w Warszawie zjawili się przedstawiciele blisko 20 ośrodków, które w najbliższych miesiącach będą organizować mistrzostwa Polski. Prezes PZLA podziękował organizatorom za podjęcie trudu związanego z przygotowaniem zawodów. Dodał także, że goszczenie mistrzostw Polski jest znakomitą promocją dla miast, a także pozwala na zwiększenie zainteresowania lekkoatletyką wśród najmłodszych.

Goście spotkania mogli także zapoznać się z interesującą prezentacją pt. „Zawody lekkoatletyczne jako wydarzenie – produkt sportowy”. Filip Moterski, szef Centralnego Kolegium Sędziów oraz Komisji Sportowo-Technicznej, przedstawił w niej m.in. tematykę związaną z reżyserią zawodów oraz współpracą różnych podmiotów przy organizacji imprez mistrzowskich.

from Słupsk https://ift.tt/2u5j7BI
via Wiadomości Słupsk