Podsumowanie konsultacji w 2018 roku

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem z realizacji konsultacji społecznych w 2018 roku. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku (link-kliknij) zostało opublikowane podsumowanie przebiegu wszystkich procesów konsultacyjnych jakie miały miejsce w ubiegłym roku. Znajdziecie tam Państwo m.in. liczbowe zestawienia, informacje nt. zrealizowanych działań czy wprowadzanych zmian.

Przypominamy też, że każdego roku opracowywany i udostępniany do wiadomości publicznej jest Roczny Plan Konsultacji. Zbiór tematów, jakie będą podane konsultacjom w tym roku jest dostępny tutaj (link-kliknij). W ciągu roku Roczny Plan jest aktualizowany – zmianie ulegają np. terminy poszczególnych konsultacji lub dodawane są nowe tematy.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Jest to ważne narzędzie, dzięki któremu możemy poznać opinię mieszkanek i mieszkańców naszego Miasta, mamy okazję podyskutować na spotkaniach czy dyżurach konsultacyjnych oraz poznać Państwa spojrzenie na wiele różnych kwestii.
Proponowane nazwy ulic, budżet obywatelski, rewitalizacja podwórek, budowa boisk, placów zabaw, opracowywanie strategicznych dla Słupska dokumentów, planów zagospodarowania przestrzennego, to tylko niektóre z tematów podawanych konsultacjom. Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach i wspólnego kształtowania rozwoju naszego Miasta.

from Słupsk http://bit.ly/2G0RqyC
via infoslupsk

Reklama

Koncert Sławka Uniatowskiego w ramach trasy koncertowej Metamorphosis

28 kwietnia br. w Słupsku odbędzie się koncert Sławka Uniatowskiego, na który już dziś zapraszamy w imieniu Organizatorów. Artysta pojawi się w naszym mieście w ramach trasy koncertowej Metamorphosis.

Koncert rozpocznie się o 19.00 w Hali Gryfii.

Sławek Uniatowski – wokalista, kompozytor, autor tekstów, multiinstrumentalista. Urodził się 11 maja 1984 roku w Toruniu.
Od najmłodszych lat związany z muzyką. Uczestnik popularnych talent show, laureat festiwali, współpracował m.in. z Marylą Rodowicz, Zbigniewem Wodeckim.

Oficjalna premiera debiutanckiej płyty Sławka Uniatowskiego odbyła się 25 kwietnia 2018 roku. Uniatowski „Metamorphosis” to zbiór 13 kompozycji Sławka Uniatowskiego, do których teksty napisał sam artysta oraz zaproszeni do współpracy: Tomasz Organek, Janusz Onufrowicz oraz Michał Zabłocki. 23 maja 2018 roku ukazał się album „Dobrze, że jesteś” Zbigniewa Wodeckiego, na którym Uniatowski śpiewa utwór „Nie ma jak Bacharach” na podstawie linii melodycznej wymyślonej przez Wodeckiego. W czerwcu 2018 roku wziął udział w Konkursie Premiery na 55. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, podczas którego wykonał utwór z „5 rano” z albumu „Metamorphosis” oraz w koncercie „Piosenka ci nie da zapomnieć”. Sławek Uniatowski śpiewa barytonem.

Życiorys, dokonania oraz informacje o trasie koncertowej znajdziecie Państwo  tutaj (kliknij),

Agencja organizacji i produkcji wydarzeń Art. Muza  z siedzibą w Bydgoszczy ponosi pełną odpowiedzialność za koncert i jego organizację

Bilety do nabycia na stronach:
https://www.empikbilety.pl/
https://www.eventim.pl/
https://www.ticketmaster.pl/

Cena biletów:
Przedsprzedaż 120 zł
W dniu koncertu 130 zł

from Słupsk http://bit.ly/2UybLOZ
via infoslupsk

Kierunek aktywność

Projekt pn. „Kierunek aktywność” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Stowarzyszeniem „Horyzont” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 06.01. Aktywna integracja
Podziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość projektu: 2 694 996,42 PLN
Dofinansowanie z UE: 2 290 747,42 PLN

CEL
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników/czek – osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wyklucz. społecznym, niepracujących, korzystających z pomocy MOPR w Słupsku.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
I 2016 – X 2018

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: osób bezrobotnych (w tym bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono III profil pomocy), korzystających z pomocy społecznej i kwalifikujących się do wsparcia pomocy społecznej.

DZIAŁANIA
W projekcie zaplanowano szereg działań wspierających i aktywizujących osoby bezrobotne i bierne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej:
– praca socjalna i opracowanie ścieżek reintegracji;
– rozwijanie idei wolontariatu wśród uczestników/czek;
– stworzenie i realizacja PAI (Program Aktywna Integracja), w tym realizacja warsztatów dotyczących budowania i rozwoju motywacji, komunikacji interpersonalnej, kompetencji społecznych oraz autoprezentacji;
– organizacja prac społecznie użytecznych;
– utworzenie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, które realizuje zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej (zajęcia społeczne, warsztaty praktyczne: opiekuńczo-gospodarcze, remontowo-budowlane, konserwatorsko-porządkowe, wytwórczo-handlowe, warsztat prac twórczych);
– poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne; poradnictwo specjalistyczne i usługi terapeutyczne;
– warsztaty kształtujące umiejętności osobiste i społeczne;
– poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
– staże, kursy i szkolenia zawodowe.

ZAKŁADANE REZULTATY
Udział w projekcie przyczyni się do zmiany sytuacji społeczno-zatrudnieniowej uczestników projektu i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia. Dobór instrumentów aktywnej integracji spowoduje, że udział w projekcie będzie dla uczestników/czek szansą na zmianę swojej sytuacji życiowej, zwiększą się ich kompetencje społeczne, podniosą kwalifikacje.

Przyjmuje się, że minimum 18 osób podejmie zatrudnienie w trakcie projektu lub tuż po jego zakończeniu; 25 osób uzyska nowe kwalifikacje, 16 osób będzie poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

from Słupsk http://bit.ly/2UrU9Eg
via infoslupsk

Punkty nieodpłatnej pomocy – aktualna informacja na 2019 rok!

Słupszczanie! Ważne aktualizacje informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej są już do Waszej dyspozycji. Poniżej przedstawiamy istotne aspekty z tego zakresu. Zapraszamy do zapoznania się z umieszczoną niżej treścią i przekazywanie najważniejszych szczegółów każdemu, kto może pomocy takiej potrzebować.

Informacja

dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

utworzonych na terenie Miasta Słupska

Od stycznia 2019 r. darmowa pomoc prawna będzie udzielana mieszkańcom według nowych zasad:

a. z pomocy będzie mógł skorzystać znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych tj. bezpłatna pomoc prawna zostanie udzielona osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie,

b. będzie również nowa forma pomocy – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie punkcie przy ul. Niedziałkowskiego 6 (budynek Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej) otwarty:

od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 14,

prowadzony przez Słupskie Biuro Porad Obywatelskich,

c. dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Słupska, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty,

d. ważną zmianą wynikającą z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, jest też możliwość rejestracji telefonicznej. Aby umówić się na wizytę należy dzwonić pod numer telefonu 84-88-360 lub 84-88-459, który został uruchomiony już od 2 stycznia 2019 roku w godzinach 7.30-14.00.

Zgodnie z art 4 ust. 1 ustawy od 1stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, która zgodnie z art. 4 ust. 2 złożyła pisemne oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Prezydent Miasta Słupska.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje zakres działań wynikający z art. 3 ust. 1 ustawy, zatem osoba udzielająca pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od potrzeby:

a. poinformuje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

b. wskaże rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego, lub

c. sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

d. sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

e. poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

1. podejmie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

2. udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

W 2019 r. nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Słupska udzielane, w poniższych lokalizacjach:

1. ul. Słoneczna 15 d (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)

Otwarty od poniedziałku do piątku od godziny 11 do 15.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów
2. ul. Hubalczyków 7 (budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Gryfitów)

Otwarty od poniedziałku do piątku od godziny 14 do 18.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych


3. ul. Niedziałkowskiego 6 (budynek Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej)

Otwarty od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 13.
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Słupskie Biuro Porad Obywatelskich

4. ul. Niedziałkowskiego 6 (budynek Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej)

Otwarty od poniedziałku do piątku od godziny 14 do 18.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Słupskie Biuro Porad Obywatelskich.

Powyższe informacje swoją podstawę mają w oświadczeniu, zamieszczonym wcześniej na stronie BIP pod adresem: http://bit.ly/2G0SIcU

from Słupsk http://bit.ly/2Gb4TDg
via infoslupsk

Koncert Marcina Spennera w Słupsku!

1 lutego 2019 ukaże się długo oczekiwany, debiutancki album Marcina Spennera. Marcin Spenner, jeden z najciekawszych męskich głosów młodego pokolenia, często określany jest mianem niepoprawnego romantyka i specjalisty od nastrojowych ballad. Jednak to nie wszystkie odsłony jego muzycznego DNA.

W Słupsku 15 lutego 2019 w piątkowy wieczór Spenner zaprezentuje swój najnowszy materiał z debiutanckiej płyty oraz kilka muzycznych niespodzianek, przygotowanych specjalnie na to wydarzenie.

Pochodzącemu z Gdyni artyście prawdziwą popularność przyniósł udział w „X – Factorze”. Wraz z Dawidem Podsiadło dotarł do finału drugiej edycji programu, zajmując ostatecznie drugie miejsce. Po programie blisko współpracował z gdańskim Custom34 Studio, gdzie nagrał swój pierwszy singiel oraz kilka utworów z innymi artystami, a następnie… „zniknął”. Nie porzucił jednak muzyki. Przez ostatnie kilka lat cierpliwie szlifował warsztat, zdobywał doświadczenia, rozwijał się jako wokalista i poszukiwał swojej muzycznej drogi.

Przełomem w karierze okazało się spotkanie z Bogdanem Kondrackim – producentem płyt czołowych polskich artystów (m.in. wspomnianego Dawida Podsiadło, czy też Brodki, Ani Dąbrowskiej i wielu innych artystów), który został producentem debiutanckiej płyty Marcina Spennera.

Bilety na koncert są już do kupienia w kasie Słupskiego Ośrodka Kultury (na ul. Braci Gierymskich 1). Kasa czynna od poniedziałku do piątku, od 12.00 do 17.00. Można również dokonywać rezerwacji biletów przez email: k.staskiewicz@sok.slupsk.pl

from Słupsk http://bit.ly/2Snu6AZ
via infoslupsk